Nasze specjalizacje

Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy zajmuje się przede wszystkim obsługą szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, a także pomagamy osobom fizycznym w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, w sprawach majątkowych oraz w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym. 

Do kluczowych specjalizacji należy zaliczyć:

PRAWO LOGISTYCZNE

Prawnicy Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze przewoźników kolejowych, drogowych i lotniczych, zdobyte zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. W skład zespołu wchodzą osoby, które uczestniczyły w budowaniu pierwszego prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce oraz przewoźnika lotniczego. Ponadto prawnicy KNW od wielu lat zajmują się bieżącą obsługą przewoźników kolejowych i lotniczych. Zespół KNW udziela się także w pracach organizacji, stowarzyszeń zrzeszających przewoźników; zgłasza swoje uwagi do planowanych ustaw, rozporządzeń w zakresie transportu, bierze udział w spotkaniach, konferencjach poświęconych problemom sektora przewozowego. Znajomość specyfiki tej branży jest zaś istotnym elementem przy świadczeniu tak obsługi prawnej przedsiębiorców z sektora kolejowego, jak i współpracujących z tym sektorem.

Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy jest obecna poprzez swoich prawników w każdym elemencie łańcucha logistycznego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Zapewniamy pomoc prawną na każdym jego etapie. Rozumiemy potrzeby i pomagamy przedsiębiorcom realizującym usługi przewozowe różnymi środkami transportu. Nie są nam obce także problemy klientów spedytorów i przewoźników oraz firm świadczących usługi dla przedsiębiorców branży transportowej. Mamy świadomość, że znajomość specyfiki tej gałęzi gospodarki jest istotna nie tylko w sprawnym przeprowadzaniu inwestycji, lecz również w bieżącym funkcjonowaniu wielu spółek szeroko korzystających z usług transportowych. Ponadto Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami z zakresu technicznych aspektów transportu, co umożliwia prawnikom KNW systemowe podejście do zagadnienia oraz świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na każdym etapie działalności logistycznej i transportowej.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dynamiczny rozwój gospodarki w ostatnich latach pociągnął za sobą wzrost inwestycji opłacanych w całości lub części ze środków publicznych. Ponadto fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, konieczność pełnego dostosowania polskich regulacji do aquis communitaire oraz zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi związane z profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa zamówień publicznych. Nasz zespół specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych tworzą zarówno osoby, które na co dzień współpracują z podmiotami administracji publicznej, jak i osoby, które zapewniają bieżącą obsługę prawną podmiotom z sektora przedsiębiorstw. Wszystkich ich łączy doświadczenie w zakresie obsługi procesu zamówień publicznych.

PRAWO ANTYMONOPOLOWE (ochrony konkurencji)

Wiedza w zakresie prawa antymonopolowego nazywanego również prawem ochrony konkurencji jest niezbędna w nowoczesnej firmie. Powszechne są postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską. Niekiedy w ich wyniku na przedsiębiorców nakładane są wysokie kary finansowe. Pomożemy Ci ich uniknąć.

  • Jakie działania są zakazane przez prawo konkurencji?
  • W jaki sposób uzyskać pewność, iż przedsiębiorca postępuje w zgodzie z zasadami prawa antymonopolowego?
  • Jak sprawdzić, czy dotychczasowe działania nie narażają firmy na konsekwencje finansowe?
  • Jak zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować ryzyko nałożenia kary na przedsiębiorcę przez organy antymonopolowe?
OBSLUGA RESTRUKTURYZACJI, ŁĄCZENIA I PRZEJĘĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja wewnętrzna oraz konkurencja przedsiębiorstw zagranicznych, nasilająca się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, skłania do konsolidacji, bo tylko silny podmiot ma szanse przetrwania na rynku. Jednak przejmowanie innych przedsiębiorców, bez względu na przyjętą formułę prawną, obarczone jest wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym. Tylko profesjonalne doradztwo prawne - od momentu podjęcia zamiaru do jego całkowitej realizacji - może dostarczyć niezbędnej wiedzy prawnej o przejmowanym podmiocie i pozwolić na właściwe zabezpieczenie interesów podmiotu przejmującego. Z kolei posiadanie szeregu podmiotów zależnych rodzi dalsze problemy organizacyjno-prawne z zakresu szeroko pojętego nadzoru właścicielskiego. Zapewnienie niezbędnej jednolitości powstałej grupy kapitałowej, należytego wpływu na poczynania poszczególnych spółek, zagwarantowanie właściwych relacji ze wspólnikami mniejszościowymi, wymaga opracowania niezbędnych rozwiązań prawnych i stałej pomocy prawnej ze strony osób, dobrze znających regulacje prawne oraz praktyczne aspekty takich problemów. Z drugiej strony w toku funkcjonowania przedsiębiorców niejednokrotnie zachodzi potrzeba zmiany formuły prawnej prowadzonej działalności, dostosowania jej do zamierzonych celów, potrzeb, czy wymogów prawa. Niejednokrotnie również po latach współpracy wspólnicy postanawiają rozdzielić swoje interesy gospodarcze, dzieląc też wypracowany latami majątek. Posunięcia takie najczęściej wiążą się ze znacznym skomplikowaniem prawnym i istotnymi obciążeniami podatkowymi. Właściwe ich zaplanowanie i przeprowadzenie, poprzez dobór odpowiednich instytucji prawnych, uwzględniających jak najpełniejszą realizację założonych celów, zabezpieczenie interesów stron i minimalizację kosztów, jest kluczem do osiągnięcia założonego efektu i uniknięcia wieloletnich procesów sądowych pomiędzy byłymi wspólnikami. Należy podkreślić, że często dwie drogi prawne, prowadzące do tego samego celu ekonomicznego, mogą generować koszty (najczęściej podatkowe) różniące się nawet o kilka milionów złotych.

PRAWO PODATKOWE

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem działań, które wywierają określone skutki w sferze prawa podatkowego. Osoby podejmujące decyzje muszą mieć możliwość jak najszybszego poznania wpływu planowanych przedsięwzięć na przyszłe zobowiązania. Mając powyższe na uwadze udzielamy informacji, prowadzimy konsultacje i sporządzamy opinie prawne o zakresie stosowania prawa podatkowego w kontekście przedstawionych nam zagadnień. W przypadku prowadzenia przez organ postępowania podatkowego służymy podatnikowi pomocą na każdym etapie tego postępowania. Wychodząc z założenia, że wiele zastrzeżeń organów wynika z niepełnego przekazywania przez podatnika informacji na temat jego działania, już w trakcie prowadzonej kontroli uczestniczymy w przygotowywaniu wyjaśnień lub zastrzeżeń kierowanych do kontrolujących. Reprezentujemy podatnika we wszelkich sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji prowadzonymi zarówno na wniosek podatnika (sprawy o stwierdzenie nadpłaty, stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania) jak i z urzędu (odwołania od decyzji, skargi, skargi kasacyjne).

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (przemysłowej)

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy stworzyła ofertę wszechstronnej i kompleksowej obsługi prawnej skierowaną do twórców oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem praw na dobrach niematerialnych. Jej przedmiotem są wszelkie zagadnienia i sprawy z zakresu własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych), konkurencji, domen internetowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Zatrudniamy i współpracujemy na stałe z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie praktyczne i stosowne uprawnienia do prowadzenia i reprezentowania w sprawach dotyczących praw na dobrach niematerialnych. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb. Nasza wiedza i doświadczenie są gwarancją najwyższego standardu świadczonych usług.

DOBRA OSOBISTE

Pomagamy także chronić dobra osobiste zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W wielu przypadkach to przepisy o ochronie dóbr osobistych prawa powszechnego zapewniają respektowanie słusznych interesów twórców i artystów, zarówno gdy chodzi o ochronę ich wizerunku i maski artystycznej, jak i twórczości naukowej i artystycznej. Dlatego też problematyki tej nie mogło zabraknąć w naszej ofercie, podobnie jak i zagadnień związanych z prawem prasowym. Pomagamy także skutecznie chronić prawo do prywatności oraz inne dobra osobiste.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Funkcjonowanie w dzisiejszych realiach rynkowych i społecznych dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników oznacza konieczność znakomitej wręcz orientacji w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego zadaniem ekspertów naszej Kancelarii od lat specjalizujących się w tej problematyce jest wszechstronna pomoc prawna na rzecz przedsiębiorcy jako pracodawcy. Brak znajomości i przestrzegania norm prawa pracy wobec zatrudnionych wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem dla samego pracodawcy. Należy przy tym mieć na uwadze rosnącą świadomość i wiedzę w zakresie własnych praw pracowniczych, zarówno wśród poszczególnych pracowników, jak i organizacji pracowniczych. Jedynie w pełni świadome korzystanie przez obie strony z przepisów prawa pracy, ich znajomość i zgodne z prawem stosowanie, zapewnią bezkonfliktowe współdziałanie pracodawcy i pracowników, co pozwoli na osiąganie satysfakcjonujących wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.

INWESTYCJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

W dobie wzrostu konkurencyjności Polski jako obszaru inwestycyjnego, dla przedsiębiorców zamierzających lokować inwestycje w Polsce wsparcie prawne jest jednym z kluczowych elementów dla powodzenia operacji. Rozumiejąc to, doradzamy przedsiębiorcom zagranicznym inwestującym w Polsce oraz przedsiębiorcom polskim działającym na rynkach zagranicznych. Analizując informacje o planowanej działalności pomagamy wybrać formę prawną dla danego przedsięwzięcia, uwzględniając potencjalne zagadnienia podatkowe. Ponadto nasze usługi świadczymy także w toku procesu inwestycyjnego aż do jego ukończenia, a na życzenie Klienta również po rozpoczęciu przez niego działalności w ramach doraźnej lub bieżącej obsługi prawnej. Konsultacje w przedmiotowym zakresie nasza Kancelaria może prowadzić w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

PRAWO BUDOWLANE

Odpowiednia obsługa prawna przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego wymaga znajomości nie tyle samego prawa budowlanego, co zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści doskonale orientujący się w tych właśnie dziedzinach prawa. Dzięki znajomości zagadnień związanych z konserwacją i ochroną zabytków oferujemy ponadto pomoc prawną w zakresie inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych. W ramach usług naszej Kancelarii zapewniamy bieżącą obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Nasza oferta obejmuje pomoc prawną w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej. W tym zakresie przygotowujemy pełną dokumentacje wymaganą do ustalenia warunków zabudowy oraz otrzymania pozwolenia na budowę. Jesteśmy z naszym Klientem podczas przygotowania inwestycji do realizacji, realizacji inwestycji budowlanej, przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów oraz utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

OBSŁUGA KLIENTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERYTORIUM POLSKI I NIEMIEC

Ważnym elementem działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w obrocie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy polsko-niemieckiej. Długoletnia, ścisła współpraca z niemieckimi prawnikami, a przede wszystkim z Kancelarią TIGGES RECHTSANWÄLTE z Düsseldorfu pozwala nam skutecznie reprezentować polskie podmioty na terenie Niemiec oraz przedsiębiorstwa niemieckie w Polsce. Dzięki posiadanej znajomości obu porządków prawnych oraz biegłej znajomość języków obcych mogliśmy, wspólnie z naszymi kolegami, zebrać bogate doświadczenie w zakresie: projektów inwestycyjnych na terenie obydwu państw, organizacji działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech, umów w obrocie handlowym, w szczególności w zakresie dystrybucji towarów i usług, doradztwa oraz planowania podatkowego, nabywania nieruchomości, zatrudnienia, a także dochodzenia wierzytelności przed sądami obydwu państw.

PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH, ARBITRAŻOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Prowadzenie sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki Kancelarii. Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działamy na rzecz klientów zarówno na etapie przesądowym, kiedy prowadzone są negocjacje, które mogą doprowadzić do ugodowego rozwiązania konfliktu, jak również na etapie sądowym we wszystkich jego stadiach, aż do zakończenia sprawy przed organami egzekucyjnymi. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Sądem Najwyższym. Aktywnie uczestniczymy po stronie klienta w trakcie postępowań przed organami administracji państwowej czy samorządowej, a także w dalszym toku postępowania, przed sądami administracyjnymi, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami polubownymi w Polsce (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), w postępowaniach arbitrażowych. Długoletnia obecność na rynku oraz bogate portfolio klientów pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie procesowe dotyczące większości dziedzin prawa, obejmujące wiele problemów spotykanych przez przedsiębiorców. Naszymi atutami są szybka analiza i identyfikacja elementów sprawy oraz pomoc w rzetelnej i obiektywnej ocenie pozycji klienta. Priorytetem jest dla nas dobro naszego klienta i jego przedsiębiorstwa, z tego względu pozostajemy z naszymi klientami w stałym kontakcie, ustalamy plan działania i zakres niezbędnych czynności, w celu uniknięcia długoletnich procesów czy egzekucji, które są bolączką wszystkich przedsiębiorców.

Współpraca z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy pozwoli Państwu uzyskać wyczerpującą odpowiedź na te i inne pytania.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram