Polityka prywatności

Informacja jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, na ogół decydującym o jego sukcesach. Dlatego powinna być chroniona zarówno przez kierownictwo, jak i pozostałych pracowników oraz współpracowników. Instytucje rygorystycznie przestrzegające tego nakazu na ogół bezkolizyjnie funkcjonują w swoim środowisku i dynamicznie rozwijają się.

Celem działań w zakresie ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • zagwarantuje zachowanie poufności informacji chronionych,
 • zapewni integralność informacji chronionych i jawnych oraz dostępność do nich,
 • zagwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji,
 • zapewni gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Niniejsza Polityka jest zbiorem zgodnych z obowiązującym prawem: przepisów, reguł i procedur - według których Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka komandytowa zarządza informacjami, powierza je i udostępnia.

Szczególnym rodzajem informacji są dane osobowe za które uważa się jakiekolwiek informacje, dotyczące zidentyfikowanych, bądź możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych (pracowników, konsultantów, etc.).

Niniejsza Polityka jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych regulacji pozostających w związku z szeroko pojętymi danymi osobowymi oraz prywatnością.

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka komandytowa (dalej będzie nazywana „KNW”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz napisać do nas na jeden z adresów dostępnych w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej www.knw.pl lub listownie na adres siedziby KNW.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

KNW wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu udzielania porad prawnych i świadczenia powiązanych  

usług (włącznie z wiadomościami marketingowymi, jeśli ich sobie życzysz), zarządzania naszą działalnością, rekrutacji nowego personelu, wypełniania naszych obowiązków prawnych oraz poprawy i monitorowania działania naszych platform elektronicznych.

Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy często również z uwagi na to, że jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Zdarza się, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów realizowanych przez nas, a wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów tj. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingu bezpośredniego produktów własnych np. nowych szkoleń, konferencji lub nowego rodzaju usług oferowanych przez KNW. Naszym uzasadnionym interesem jest także windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych czy przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Istnieją także przypadki np. wysyłanie newstellera, gdzie przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, księgowe, rachunkowe, wspomagają obsługę usług świadczonych przez KNW, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane przekazujemy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Może się zdarzyć, że Twoje dane zostaną przekazane odbiorcom z innych systemów prawych. Niektóre z tych systemów prawnych mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych takiego samego, jak zapewniany w naszym systemie prawnym. W przypadku ewentualnie niezbędnego transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy dokonamy takiego transferu wyłącznie w przypadku, gdy taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub odbiorca lub kraj odbiorcy podlegają zaaprobowanemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami, które są równoznaczne z odpowiednim zabezpieczeniem Twoich danych osobowych – obejmuje to np. Tarczę Prywatności UE - USA umożliwiającą bezpieczny transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych lub zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, takie jak umowa z osobą lub podmiotem otrzymującym Twoje dane osobowe, która obejmuje określone warunki zalecane przez Komisję Europejską oraz transfer jest dozwolony przez obowiązujące przepisy lub wyraziłeś wyraźną zgodę na transfer. Jeśli chcesz uzyskać kopie swoich danych, skontaktuj się z nami.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na ceku zapobieganie naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącemu do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez nas.

Jednakże prosimy mieć na uwadze, że w związku z wszystkimi danymi osobowymi podawanymi nam przez Ciebie online nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych do nas w ten sposób. Transmisja danych przez Internet odbywa się na Twoje ryzyko. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich haseł, których używasz do komunikacji przez Internet.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie przez ograniczony okres czasu i nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, do których je przetwarzamy. Będzie to zależeć od kilku czynników, w tym poniższego:

 • wszelkie ustawy lub przepisy, do których stosowanie się jest od nas wymagane;
 • kwestia, czy pozostajemy w sporze prawnym lub innym sporze ze sobą lub dowolną stroną trzecią;
 • rodzaj informacji, które posiadamy na Twój temat; oraz
 • kwestia, czy zostaliśmy poproszeni przez Ciebie lub organ regulacyjny o przechowywanie Twoich danych osobowych z uzasadnionej przyczyny.

Jakie są Twoje prawa i jak z nich skorzystać?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: zechcesz dowiedzieć się, jak dane są przez nas przetwarzane;
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych; zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Celem wykonania uprawnień wskazanych powyżej, należy przesłać stosowne żądanie na nasz adres oraz podać adres, na który należy udzielić informacji. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania udzielimy informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem lub informacji o przedłużeniu terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie

przy ul. Stawki 2, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tam gdzie wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.

Czy musisz podać swoje dane?

Podanie danych może być dobrowolne np. w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera. Nie podanie tychże danych, nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami poza tym, że nie będziesz otrzymywał od nas newslettera. Podanie danych może być również wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, w takim przypadku jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, a ich niepodanie może doprowadzić albo do nie zawarcia umowy albo do konsekwencji przewidzianych przepisami prawa.

Czy Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą przez nas profilowane.

Cookies i podobne technologie

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących stosowania przez nas cookies i podobnych technologii w związku z korzystaniem przez z naszej strony internetowej, zapoznaj się z naszą Polityka Cookies.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram